Защита на лични данни

1. Общи положения 

1.1. Настоящата политика за защита на личните данни на Градска художествена галерия – Пловдив /Галерията/ се основава на изискванията и принципите за защита на личните данни заложени вдействащото законодателството на Република България.
1.2. Политика за защита на личните данни на Галерията има за цел да информира физическите лица за целите и основанията за обработване на личните данни, правата на субектите на данните, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните, информацията за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
1.3. Галерията признава неприкосновеността на личността на физическите лица и полага усилия за защита срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с действащото законодателство Галерията прилага съответните техническите и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
1.4. Галерията борави с лични данни в следните случаи: Съгласно общите условия за използване на сайта; При обработка на запитвания свързани с организиране на изложби и други събития в залите на Градска художествена галерия – Пловдив; При кандидатстване за отворени позиции в екипа на Галерията; При сключване на договори; При други запитвания, свързани с дейността на институцията, неописани в настоящите условия. 

2. Обработване на лични данни

2.1. Галерията като администратор на лични данни обработва лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки при спазване на следните принципи:
(а) законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните обработване на личните данни (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност);
(б) данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и ограничение на целите“);
(в) пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с целите, за които се обработват данните („свеждане на данните до минимум“);
(г) точност и актуалност на обработване на лични данни;
(д) ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
(д) обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

3. Права на лицата, за които се отнасят данните 

3.1 Право на информираност (във връзка с обработването на личните данни на субекта на данни) има право да получи информация* за Галерията като администратор на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва: данни, идентифициращи Галерията, както и координати за връзка; Целите за обработването; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна/ трета държава (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Информация за всички права, които субектът на данни има. *Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.
3.2 Право на достъп до собствените си лични данни – субектът на данните има право да получи от Галерия потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така да получи достъп до данните и следната информация: Цел на обработване; Съответните категории лични данни; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуване на правото на коригиране на лични данни, както и правото на възражение срещу обработване на лични данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.
3.3 Право на коригиране на лични данни (ако данните са неточни) – субектът на данни има право да поиска от Галерията да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни свързани с него.
3.4 Право на изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) - Субектът на данни може да поиска от Галерията изтриване, при следните условия: Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването (обработване по силата на нормативно задължение на Галерията, сключен договор с Галерията); Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; Личните данни са били обработвани незаконосъобразно. 

Последна актуализация: 28.05.2024 г.