АКВАРЕЛНОТО БОГАРТСТВО НА ГАЛЕРИЯТА

Автор и съставител: Галина Лардева
Превод: Здравко Тошев
Графичен дизайн, печат и предпечат:
Печатница „Растер Павлов“ ЕООД - град Първомай
Година на издаване: 2002 г.
Размери: 21,3 х 29,9 см