ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ОТДЕЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ПЛОВДИВ, 1892 г.

Автор: Пламен В. Петров
Куратор: Красимир Линков
Редактор: Мариана Китипова
Превод на английски език: Константина Няголова, Пенка Танева
Дизайн: Милена Китипова
Печат: Колор Принт, Пловдив
Формат: 33 х 24 см 
Съдържание: 144 ст.